STAATSCOURANTGewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Aansluiting Kruisstraat’, Veldhoven NaamOmschrijving

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Veldhoven

Geplaatst op Lokaalnieuwsveldhoven.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen veldhoven
  2. STAATSCOURANTGewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Aansluiting Kruisstraat’, Veldhoven NaamOmschrijving

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Veldhoven maken bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van dinsdag 28 mei 2013 het bestemmingsplan ‘Aansluiting Kruisstraat’ gewijzigd heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan ligt vrijdag 7 juni 2013 tot en met donderdag 18 juli 2013 voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Meiveld 1, 5501 KA Veldhoven. Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl, en via de website www.veldhoven.nl., trefwoord 'bestemmingsplan, Aansluiting Kruisstraat' Bestemmingsplan ‘Aansluiting Kruisstraat’ Op 27 september 2011 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Aansluiting Kruisstraat' vastgesteld, waarmee een gewijzigde aansluiting van de Kruisstraat en Peter Zuidlaan op de Heistraat planologisch mogelijk gemaakt wordt. De Raad van State heeft op 10 april 2013 een tussenuitspraak (nr. 201110983/1/T1/R3) gedaan waaruit volgt dat er een onderdeel mist in het bestemmingsplan. De gemeente is, met toepassing van de bestuurlijke lus, opgedragen dit ontbrekende onderdeel alsnog aan het plan toe te voegen, zonder dat daarbij opnieuw toepassing behoeft te worden gegeven aan afdeling 3.4 van Awb. Ter voldoening aan de tussenuitspraak zijn de van belang zijnde stukken verzonden naar de Afdeling bestuursrechtspraak voor verdere behandeling. De Afdeling bestuursrechtspraak zal in deze procedure nog een einduitspraak doen. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 28 mei 2013 opnieuw en gewijzigd vastgesteld met inachtneming van de volgende aanvullingen: a. Op de verbeelding wordt ter plaatse van het weggedeelte tussen de nieuwe rotonde en de Zoom de aanduiding ‘as van de weg’ opgenomen overeenkomstig het ontwerptracé zoals opgenomen in paragraaf 3.2. van de toelichting; b. In de regels van het bestemmingsplan wordt aan artikel 4.1. toegevoegd: "De as van de weg dient gelegen te zijn ter plaatse van de aanduiding 'as van de weg', waarbij de weg uit maximaal 2 rijstroken mag bestaan en de rijlijnen niet verder dan 3 meter van de as van de weg mogen liggen"; c. Aan de begripsbepalingen worden de volgende begrippen toegevoegd: Rijlijn; lijn in het midden van een rijstrook. Rijstrook; een gemarkeerde strook van een rijbaan, die voldoende breed is voor rijdende voertuigen, met uitzondering van busstroken, op- en afritten, aansluitingen en opstelplaatsen. Gedeputeerde Staten heeft tegen het ontwerpplan geen zienswijze ingediend en ook komt er door de gewijzigde vaststelling geen provinciaal belang in het geding. Gedeputeerde Staten stemmen er dan ook mee in dat, in afwijking van het bepaalde in artikel 3.8 lid 4 Wro, het raadsbesluit ter vaststelling van het bestemmingsplan ‘Aansluiting Kruisstraat’ vervroegd wordt gepubliceerd. Gedurende genoemde termijn kan door een belanghebbende tegen de bij het nieuwe vaststellingsbesluit aangebrachte wijziging beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Degenen die reeds eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit van 27 september 2011 tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Aansluiting Kruisstraat’, hoeven dat niet opnieuw te doen voor zover hun gronden betrekking hebben op de overige ongewijzigd gebleven planonderdelen. Het beroepschrift dient binnen de genoemde termijn van terinzagelegging te worden ingediend bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 AE ’s Gravenhage. Tevens kan dan over het besluit van de gemeenteraad een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift moet worden aangeven welke beroepsgronden worden aangevoerd tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Hebt u vragen of opmerkingen over de inhoud van dit artikel, neemt u dan telefonisch contact op met de afdeling Maatschappelijke en Stedelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14040 of via email gemeente@veldhoven.nl

Unknown

 Lokaalnieuwsveldhoven.nl Redactie

Lokaalnieuwsveldhoven.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Veldhoven. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Veldhoven

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.