STAATSCOURANTGEMEENTE VELDHOVEN ONTWERP VERKEERSBESLUIT 2013VB002: het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats in de LARIKSBEEK

Bekendmaking voor Bestuur | Gemeenten in Veldhoven

Geplaatst op Lokaalnieuwsveldhoven.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen veldhoven
  2. STAATSCOURANTGEMEENTE VELDHOVEN ONTWERP VERKEERSBESLUIT 2013VB002: het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats in de LARIKSBEEK

Bestuur | Gemeenten Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen in de Lariksbeek te Veldhoven, door het opheffen van een bestaande openbare parkeerplaats en door middel van het plaatsen van het bord E06 en een onderbord met kenteken, zoals op de bij dit besluit behorende tekening staat aangegeven. Veldhoven, 12 maart 2013 Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven, namens hen, Ing. J.J.C. van Tol hoofd afdeling Planrealisatie 1. Bekendmaking van dit ontwerp verkeersbesluit geschiedt op de gebruikelijke wijze in het huis-aan-huis weekblad De Ahrenberger in week 11 en via elektronische publicatie in de Staatscourant. 2. Dit ontwerp verkeersbesluit ligt met bijbehorende tekening vanaf 14 maart 2013 gedurende zes weken ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis. 3. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de datum van publicatie hun zienswijze over het ontwerp verkeersbesluit mondeling of schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veldhoven, Postbus 10101, 5500 GA te Veldhoven. De schriftelijke zienswijze dient te zijn ondertekend en bevat ten minste het volgende: - naam en adres van de indiener; - de dagtekening; - vermelding van de datum en het nummer van het ontwerp verkeersbesluit; - een motivering waarom men zich niet kan verenigen met het te nemen besluit. Alleen de belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend, kan in de verdere procedure beroep instellen en dan nog uitsluitend voor zover het de onderdelen van het besluit betreft waartegen de zienswijze zich richtte. Deze beperking geldt uiteraard niet voor zover in het definitieve verkeersbesluit wijzigingen worden aangebracht ten opzichte van het ter inzage gelegen ontwerp verkeersbesluit.

Unknown

 Lokaalnieuwsveldhoven.nl Redactie

Lokaalnieuwsveldhoven.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Veldhoven. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.